Menu

Nevelés

Játssz! Mozogj! Ügyesedj! Pedagógiai programunk Célja

A gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése a játékból adódó mozgásos helyzetek kihasználásával, valamint tervszerű, rendszeres játékos mozgással. A mozgást igénylő életmód megalapozásával a testi képességek és akarati tulajdonságok optimális kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő ütem figyelembevételével.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, egyéni fejlesztése speciális szakember segítségével, egyénre szabott fejlesztési tervvel történik.

Nevelési alapelvek

Nevelőmunkánk alapelvei szinkronban vannak Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvekkel.

Biztosítjuk és gondoskodunk:

Pedagógus kép

A pedagógusaink alapos, átfogó és korszerű pedagógiai és módszertani tudással rendelkeznek, hatékony ismeretszerzési, tanulásszervezési módokat alkalmaznak. A tudatos pedagógiai módszerek alkalmazásával támogatják a gyermekek kompetencia fejlesztését. A gyermeki ismeretszerzés során a játékosság, mozgás kiemelt helyen szerepel, előtérbe kerülnek a cselekvést szolgáló illetve szemléltetésre építő módszerek. Az IKT eszközök használatával segít, színesíti a tapasztalatszerzés tárházát.

Óvodapedagógus valamennyi nevelési feladat megoldásában a közösségi nevelés elvi megfontolásait, gyakorlati módszereit érvényesíti.

A pedagógus figyelembe veszi a gyermekek egyéni fejlődésének ütemét, képességét, tehetségét, szociokulturális hátterét, segíti a tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában.

Gyermekkép

Minden gyermek sajátos egyedi öröklött tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel rendelkező egyszeri, megismételhetetlen, fejlődő személyiség. Fejlődését meghatározza öröklött tulajdonságai, szociokulturális környezete, és a környezeti hatások. Az óvodás évek alatt minden gyermeket személyiségének, képességeinek megfelelő egyéni bánásmódban, és fejlesztésben részesítünk, hogy személyiségük kibontakozását elősegítsük. Törekszünk különbözőségek elfogadására – társadalmi, nemi – előítéletek lebontására.

Figyelembe vesszük a családi körülmények változását, a családhoz illeszkedő nevelési attitűdök alakulását.

Nevelőmunkánk eredményeképpen szeretnénk elérni, hogy személyiségükbe beépüljenek a pedagógusok által közvetített értékek. Vidám, pozitív gondolkodású, kreatív, önbizalommal rendelkező gyermekekké váljanak.

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fontosnak tartjuk az együttnevelést és az esélyegyenlőség biztosítását.

Óvodánk kiemelten a játékra és a mozgás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Biztosítjuk a nap folyamán a játék természetes igényének kielégítését – spontán és szervezett módon egyaránt. A mozgás, mint kiemelt cselekvés és az idegrendszeri fejlődés, valamint a gyermeki játék alapja, minden tevékenységünkben tudatosan inspiráljuk, és e mellett a mozgásprogramunkkal szervezett rendszerben biztosítjuk. Fontosnak tartjuk a mozgást igénylő életmód megalapozását, a testi képességek és akarati tulajdonságok kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével

Óvodánk jeles napjai időrendben

Megismerkednek az advent jelképeivel és segítenek ezek elkésztésében: pl.:koszorú, naptár. A naptár alapján minden nap egyszerű feladatokkal készülünk a karácsonyra. Luca búzát ültetünk, almát fényesítünk, díszeket készítünk, almát, mézes diót, eszünk gyertyát gyújtunk, énekeket, verseket tanulunk, környezetünket díszítjük a karácsony jelképeivel.

A gyerekek környezettudatos magatartásának kialakítása, környezetvédő magatartás megalapozása, fejlesztése. Ismeretszerzés a víz hasznosításának lehetőségeiről, a takarékos vízfelhasználás szokásainak kialakítása. A gyermekeket körülvevő világ személyes megtapasztalása, ismeretek szerzése a víz fontosságáról, védelméről.