Nevelés

Játssz! Mozogj! Ügyesedj! Pedagógiai programunk Célja

A gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése a játékból adódó mozgásos helyzetek kihasználásával, valamint tervszerű, rendszeres játékos mozgással. A mozgást igénylő életmód megalapozásával a testi képességek és akarati tulajdonságok optimális kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő ütem figyelembevételével.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, egyéni fejlesztése speciális szakember segítségével, egyénre szabott fejlesztési tervvel történik.

Nevelési alapelvek

Nevelőmunkánk alapelvei szinkronban vannak Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvekkel.

Biztosítjuk és gondoskodunk:

 • az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkörről,
 • a testi, erkölcsi és az értelmi képességek alakításáról a játékos cselekvéses tanulás során,
 • a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, különös tekintettel a játékra és a mozgásra,
 • tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről,
 • a kisgyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével, fejlesztésével, közösségben elfoglalt helyük megtalálásával,
 • a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek lemaradásának kompenzálásával, fejlesztésével,
 • a nemzeti, nemzetiségi, továbbá a migránsszülők gyermekeinek biztosítja az egyenlő hozzáférést, valamint az önazonosság megőrzését, ápolását, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét

Pedagógus kép

A pedagógusaink alapos, átfogó és korszerű pedagógiai és módszertani tudással rendelkeznek, hatékony ismeretszerzési, tanulásszervezési módokat alkalmaznak. A tudatos pedagógiai módszerek alkalmazásával támogatják a gyermekek kompetencia fejlesztését. A gyermeki ismeretszerzés során a játékosság, mozgás kiemelt helyen szerepel, előtérbe kerülnek a cselekvést szolgáló illetve szemléltetésre építő módszerek. Az IKT eszközök használatával segít, színesíti a tapasztalatszerzés tárházát.

Óvodapedagógus valamennyi nevelési feladat megoldásában a közösségi nevelés elvi megfontolásait, gyakorlati módszereit érvényesíti.

A pedagógus figyelembe veszi a gyermekek egyéni fejlődésének ütemét, képességét, tehetségét, szociokulturális hátterét, segíti a tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában.

Gyermekkép

Minden gyermek sajátos egyedi öröklött tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel rendelkező egyszeri, megismételhetetlen, fejlődő személyiség. Fejlődését meghatározza öröklött tulajdonságai, szociokulturális környezete, és a környezeti hatások. Az óvodás évek alatt minden gyermeket személyiségének, képességeinek megfelelő egyéni bánásmódban, és fejlesztésben részesítünk, hogy személyiségük kibontakozását elősegítsük. Törekszünk különbözőségek elfogadására – társadalmi, nemi – előítéletek lebontására.

Figyelembe vesszük a családi körülmények változását, a családhoz illeszkedő nevelési attitűdök alakulását.

Nevelőmunkánk eredményeképpen szeretnénk elérni, hogy személyiségükbe beépüljenek a pedagógusok által közvetített értékek. Vidám, pozitív gondolkodású, kreatív, önbizalommal rendelkező gyermekekké váljanak.

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fontosnak tartjuk az együttnevelést és az esélyegyenlőség biztosítását.

Óvodánk kiemelten a játékra és a mozgás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Biztosítjuk a nap folyamán a játék természetes igényének kielégítését – spontán és szervezett módon egyaránt. A mozgás, mint kiemelt cselekvés és az idegrendszeri fejlődés, valamint a gyermeki játék alapja, minden tevékenységünkben tudatosan inspiráljuk, és e mellett a mozgásprogramunkkal szervezett rendszerben biztosítjuk. Fontosnak tartjuk a mozgást igénylő életmód megalapozását, a testi képességek és akarati tulajdonságok kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével

Óvodánk jeles napjai időrendben

 • Szüret (szeptember második felétől): Dalokat, énekes játékokat, verseket tanulunk a szüretről. Szőlőt préselünk, őszi gyümölcsöket válogatunk.
 • Hétszínvirág hét (szeptemberben): Intézményünk ünnepe, amikor a különböző közös tevékenységeken keresztül (mese előadás, kézműves tevékenységek, közös játék, sportolás) tudatosítjuk a gyermekekben, hogy ők a Hétszínvirág Óvoda közösségének tagjai.
 • Állatok világnapja (október 4.) állatok témakörében: beszélgetések, dalok, versek mesék, felelevenítése, házi kiállítás rendezése gyermekmunkákból.
 • Márton nap (november 11.)
 • Az őszvégi népszokás megismerése, kiemelten Márton napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek megismerése.

 • Adventi ráhangolódás november utolsó hete.

Megismerkednek az advent jelképeivel és segítenek ezek elkésztésében: pl.:koszorú, naptár. A naptár alapján minden nap egyszerű feladatokkal készülünk a karácsonyra. Luca búzát ültetünk, almát fényesítünk, díszeket készítünk, almát, mézes diót, eszünk gyertyát gyújtunk, énekeket, verseket tanulunk, környezetünket díszítjük a karácsony jelképeivel.

 • Adventi barkács délután a szülőkkel közösen.
 • A karácsonyi ünnepség csoportos és óvodai szintű ünneplésből áll. Az óvodai szintű ünnepség során az óvodapedagógusok Karácsonyi történetet adják elő a gyermekeknek, együtt éneklünk karácsonyi dalokat. Ezt követően a csoportok külön ünnepelnek, a karácsonyi ajándékozás után a kapott játékokkal játszanak.
 • Mikulás: A gyermekközösség nagy ünnepe, melyre csoportonként lelkesen készülnek a gyermekek a felnőttekkel együtt. Énekeket, verseket tanulnak, rajzokat készítenek. A Mikulás minden gyermeknek személyre szóló ajándékot hoz.
 • Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig): A tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Télbúcsúztatás, tavaszvárás. Farsangi dalokat, mondókákat tanulunk, álarcokat készítünk, a farsangi néphagyományokról és jelképekről beszélgetünk. Farsang Jancsit készítünk, melyre színes szalagokat aggatunk. A szalagokra ráírjuk a rossz dolgokat, melyektől szabadulni szeretnénk. A farsang napján Farsang Jancsit zajkeltő eszközök kíséretében kivisszük az udvarra és a szalagokat elégetjük. Közösen éneklünk télbúcsúztató, tavaszváró énekeket.
 • Március 15.: Óvoda és csoport szintű megemlékezés az életkornak megfelelő érzelmi átéléssel.
 • Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap): Hagyományok átélése játékos formában, az ünnep hangulati előkészítése tojásfestéssel, díszítéssel, berzseléssel, díszítő munkákkal.
 • Víz világnapja ( március 22.)

A gyerekek környezettudatos magatartásának kialakítása, környezetvédő magatartás megalapozása, fejlesztése. Ismeretszerzés a víz hasznosításának lehetőségeiről, a takarékos vízfelhasználás szokásainak kialakítása. A gyermekeket körülvevő világ személyes megtapasztalása, ismeretek szerzése a víz fontosságáról, védelméről.

 • Föld napja (április 22.): Közös környezetszépítő munka: virágok ültetése, udvar gondozása. Kapcsolódik a Hétszínvirág héthez, melynek keretében a gyermekekkel csoport és óvodai szinten rendezett tevékenységekkel, programokkal erősítjük az összetartozás érzését, az óvoda nevének tudatosítását.
 • Anyák napja (május 01 – 30): Csoportonként, dallal, verssel köszöntjük bensőséges ünnep keretében az édesanyákat, nagymamákat.
 • Madarak fák napja (május 10.)
 • A különböző tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával a gyerekek egyéni ismeretei bővüljenek. Szeressék, becsüljék, védjék az őket körülvevő és az általuk megismert környezet értékeit. Bővüljön szókincsük és fejlődjön kérdéskultúrájuk a madarak, fák napja témakörében.
 • Nagycsoportosok búcsúztatása: A nagycsoportosok elbúcsúznak az óvoda dolgozóitól, fiatalabb társaiktól. Délután ünnepélyes évzáró műsor keretében ízelítőt adnak az év során tanultakból.
 • Gyermeknap (május utolsó vasárnapja): Tartalmas, színes vidám összejövetel ügyességi játékokkal, csoport és óvodai szinten.
 • Környezetvédelmi világnap (június 5.)
 • A környezeti értékek felismerése, azaz tudatformálása. A környezeti fogalmak tisztázása, azaz ismeretszerzés.

 • Születés és névnapok: Az ünnepelt csoportos köszöntése ajándékozással a nevelési év folyamán az aktuális időpontban.